Gerda Broker Sp. z o. o. działa jako Agent Firmy Inwestycyjnej (AFI)* Polskiego Domu Maklerskiego SA, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy S. Moniuszki 1a, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000359260, NIP 9562273788.

Gerda Broker Sp. z o. o. została wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dniem 30 stycznia 2018 roku (nr decyzji: DRK-WL.4011.15.2018.223.98).

Agent Firmy Inwestycyjnej świadczy poniższe usługi na podstawie udzielonego przez Polskiego Domu Maklerskiego SA pełnomocnictwa.

Gerda Broker Sp. z o. o. jako AFI uprawniona jest do wykonywania w imieniu i na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego SA następujących czynności:

 1. Przedstawiania informacji o usługach i instrumentach finansowych oferowanych przez Polski Dom Maklerski SA,
 2. Przyjmowania i przekazywania do Polskiego Domu Maklerskiego SA danych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich, w tym złożenia zapisu na oferowane instrumenty finansowe,
 3. Potwierdzania tożsamości osób podpisujących umowę z Polskim Domem Maklerskim SA lub składających zapisy na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, własnoręczności podpisu oraz zgodności kopii składanych dokumentów, weryfikowanie ich formalnej poprawności i kompletności,
 4. Dostarczanie informacji związanych z ofertą oraz realizacją złożonych zapisów na instrumenty finansowe,
 5. Przekazywanie rekomendacji inwestycyjnych sporządzonych przez Polski Dom Maklerski SA w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego,
 6. Przyjmowanie oświadczeń woli i wiedzy dla Polskiego Domu Maklerskiego SA, i przekazywanie ich do Polskiego Domu Maklerskiego SA,
 7. Przyjmowanie oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Polski Dom Maklerski SA, i przekazywanie ich do Polskiego Domu Maklerskiego SA.

W związku z wykonywaniem powyższych działań, Gerda Broker Sp. z o. o. nie wykonuje czynności związanych z:

 1. Zawieraniem i wykonywaniem umów o świadczenie usług oferowania instrumentów finansowych poza czynnościami związanymi z przyjmowaniem zapisów na instrumenty finansowe,
 2. Zawieraniem umów sprzedaży instrumentów finansowych w wyniku przyjętych przez siebie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie wtórnym,
 3. Przyjmowaniem wpłat z związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie zawartej umowy,
 4. Przyjmowaniem zleceń składanych przez telefon, dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie wtórnym,
 5. Wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

*Podstawa prawna: art. 79 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

Usługi AFI świadczone są w siedzibie Gerdy Broker Sp. z o. o., przy ulicy P. Gintrowskiego 31, 02-697 Warszawa.

Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-17.00.